Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI MAN 16 JAKARTA

 

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH

Nama Kepala Sekolah                                                                                    : Drs.H.Hanapi

Tempat/Tanggal Lahir                                                                                    : Jakarta, 16 April 1969

Alamat Rumah                                                                                                 : Jakarta Selatan
Tanggal Pengangkatan Kepala Sekolah                                                       : 16 Mei 2013

Pertama kali diangkat sebagai Kepala Sekolah di MAN 16 Jakarta        : 2019

Pendidikan Terakhir                                                                                       : S2 Pendidikan Agama Islam

 

Wakil Kepala Sekolah
Bidang                                                                                                 Nama
Bidang Kurikulum                                                                                          : Yeyet Rustini, S.Pd
Bidang Kesiswaan                                                                                          : Noni Priyani, M.Pd
Bidang Humas dan Pengambangan                                                           : Idris,M.Pd
Bidang Sarana dan Prasarana                                                                     : Abdul Hamid, M.Pd
 

STAFF WAKIL KEPALA SEKOLAH

STAFF KURIKULUM
Redo Saladin, S.Th.I
Elang Faisal Hudayabrata, S.Pd
STAFF KESISWAAN
Ahmad Sobari, S.Pd
Arif Shoiburrahman, S.Pd
STAFF HUMAS DAN PENGEMBANGAN MUTU
Dwi Karuniawan, S.Pd
STAFF SARANA DAN PRASARAN
Ibtakha Padlan, SE
 

IDENTITAS KEPALA URUSAN TATA USAHA SEKOLAH

Nama Kepala Urusan Tata usaha                                 : Heru Wikantono, MA

Tempat / Tanggal Lahir                                                  : Jakarta, 1 Januari 1969

Alamat Rumah                                                                 : Jl. Ters Vila Tomang Mas Baru No. 147 RT 03/08, Duri Kepa, Jakarta Barat.

Tanggal Pengangkatan Kaur TU di sekolah ini           : 2023

Jabatan sebelumnya                                                       : Kaur TU MTsN 27

Pendidikan terakhir                                                        : S2

Ketenagaan
Pendidik

Pendidikan Terakhir    PNS    NON PNS    Jumlah Guru
Pasca Sarjana (S2-S3)    –    –    –
a. Kependidikan    7    –    7
b. Non Kependdikan    –    –    0
Sarjana / S1    12    14    26
Sarmud / D3 (dan lebih rendah)    –    –    0
Jumlah Guru    19    14    33
Tenaga Kependidikan

Pendidikan Terakhir    PNS    NON PNS    Jumlah Pegawai
Pasca Sarjana (S2-S3)    –    –    –
Sarjana / S1    4    5    9
Sarmud / D3 (dan lebih rendah)    –    6    6
SLTA    –    –    –
Jumlah Pegawai    4    11    15